ANBI gegevens

ANBI informatie

Fusion Vision Ministries is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Fusion Vision Ministries als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen mogen worden opgevoerd.

De ANBI-status is te controleren op de website: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Er zijn gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid een drempelbedrag en een maximumbedrag. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag. Bij het geven van een periodieke gift legt u zich in een “schriftelijke overeenkomst periodieke gift in geld” (zie www.belastingdienst.nl) vast voor een periode van ten minste 5 jaar. De overeenkomst wordt opgemaakt tussen u en Fusion Vision Ministries en door beide partijen ondertekend. Voor de aftrekbaarheid van de gift is het wel van belang dat u de giften aan Fusion Vision Ministries geeft en niet aan een via Fusion Vision Ministries benoemde persoon.
Vragen aangaande financiën, legaten of periodieke giften kunnen via de mail gesteld worden via info@fusionvision.nl, waarna er contact opgenomen zal worden met u.

Algemene gegevens

Fusion Vision Ministries
Correspondentieadres: Wislaan 139, 5406 AC Uden.
RSIN-nummer: 855871970 KvK-nummer: 64822362
w: www.fusionvision.nl
e: info@fusionvision.nl

 

Doelstelling Fusion Vision Ministries

Fusion Vision Ministries heeft als doel:

 • Gods liefde met mensen te delen.
 • Jezus kenbaar maken in woord en daad.
 • Delen van het woord van God.
 • Het evangelie verspreiden.
 • Mensen te helpen een persoonlijke relatie met God op te bouwen.

Dit gebeurt door het houden van samenkomsten, gebedsbijeenkomsten, jeugd- en kinderwerk, het houden van Bijbelstudie, het publiek maken van het evangelie, het uitzenden en ondersteunen van zendelingen, het verlenen van pastorale zorg en het samenwerken met andere christelijke organisaties.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Doelstellingen voor de komende 3 jaren zijn:

  1.    Bouwen aan de gemeenschap Fusion Vision International Church.
  2.    Meer capaciteit binnen het leiderschap: zoeken oudsten en naar bekwame mensen die de christelijke gemeenschap
  kunnen ondersteunen zoals jeugdwerkers, kringleiders, projectmedewerkers.
  3.    Bouwen aan eenheid waarbij gezocht wordt naar contacten met andere christelijke gemeenschappen.
  4.    Evangelisatie. Trainingen voorzien en campagnes opzetten in binnen- en buitenland.
  5.    Onderwijs. Aandacht voor fundamentele zaken in het Christelijk geloof.
  6.    Kinder- en jeugdwerk. Het kinder- en jeugdwerk is erop gericht dat kinderen en jeugd zich ontplooien in het geloof en
  een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen.
  7.    Project Love in Action : het helpen van mensen in nood wereldwijd en ondersteunen van zendelingen en kerken.
  8.    Project Fusion Vision Global: Visie om dochter, nevenstichting te starten in buitenland om zo kerken en trainingscenters te bouwen met onze visie.

  Wat zijn de te ondernemen acties en werkzaamheden om de doelstelling te bereiken?

  1.    Nieuwe investeringen doen m.b.t.  de opbouw van internationale kerk.
  2.    Alpha cursus opzetten.
  3.    Op zoek naar verschillende manieren van evangelisatie.
  4.    Love in action: opgebouwde relaties onderhouden en opzoek naar nieuwe mogelijkheden.
  5.    Fusion Vision Global: opzoek naar bekwame mensen en hiermee stiching Fusion Vision uit te breiden.

   Bestuur samenstelling

   Het bestuur bestaat wordt gevormd door de onderstaande personen:

   Voorzitter
   Van den Akker, Joey Henricus Wilhelmus Maria
   03-01-1982, Veghel (Nederland)
   24-12-2015 (datum registratie: 24-12-2015)
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

   Secretaris
   Henrion Verpoorten, Saul Jacco Alexander
   08-02-1980, Uden (Nederland)
   24-12-2015 (datum registratie: 24-12-2015)
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

   Penningmeester
   Van der Meer, Mark Johannes Wilhelmus 23-01-1994, Veghel (Nederland)
   24-12-2015 (datum registratie: 24-12-2015)
   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

   Beloningsbeleid

   Het beloningsbeleid van de stichting is vastgelegd in de statuten. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

   Financiële verantwoording

   Fusion Vision Ministries is op 24-12-2015 ingeschreven bij de KvK. De inkomsten van Fusion Vision Ministries komen uit giften en donaties; subsidies en sponsorbijdragen; schenkingen, erfstellingen en legaten; en andere verkrijgingen en baten.
   standaardformulier publicatieplicht

   Jaarverslag

   Jaarverslag 2021

   X